»Får jag citera Facebook-dialogen?«

En läsare vill i sin bok citera ur ­meddelanden och mejl som skickats direkt till henne. ­Jurist Susanne Steneros förklarar varför den ­sortens publicering är vansklig.

Jag undrar om det är olagligt att citera ur en dialog på Facebook eller ett brev som skickats till mig per e-post. Jag behöver ha med direkta yttranden från privata meddelanden som har skickats till mig till en bok jag skriver. Om jag använder täcknamn för individerna, kan det då sägas skada den personliga integriteten? / Sara

Hej Sara! Tack för din fråga. Vad roligt med en ny bok!

Var och en får citera i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Citaträtten gäller endast för offentliggjorda verk. Om meddelandena eller mejlen är privata och aldrig har offentliggjorts (med samtycke från personen som har skrivit till dig) måste du inhämta samtycke från den andra parten för att kunna använda materialet. Du får alltså inte citera ur en privat dialog på Facebook eller ett privat mejl utan tillstånd.

Du bör även vara medveten om att meddelandena sannolikt är upphovsrättsligt skyddade. Det innebär att ingen annan än upphovspersonerna har rätt att tillgängliggöra verket för allmänheten. Varje användande av ett verk betraktas som ett intrång, om det inte finns tillstånd. 

Vidare kan det finnas en risk för att en sådan publicering utgör förtal om citaten pekar ut personerna som brottsliga eller klandervärda i sina levnadssätt. Det har ingen egentlig betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Tyngdpunkten läggs vid om uppgiften är ägnad att, som det heter, »utsätta annan för missaktning«. Om du anonymiserar de andra parterna kan det fungera utifrån en förtalsbedömning, men för en viss krets kanske personen ändå går att identifiera och då räcker det inte att anonymisera.

Citaträtt

• Citaträtten innebär att var och en får citera ur offentlig-gjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Eftersom lagtexten inte anger någon bestämd gränsdragning måste en bedömning göras från fall till fall. Citaträtten gäller muntligen och skriftligen.

• Det är tillåtet att återge delar ur verk som hjälpmedel i den egna framställningen; när de till exempel bidrar till att understryka det egna ställningstagandet, belysa ett -påstående, eller granska eller kritisera ett annat verk.

• Om ett citat däremot används endast i syfte att göra den egna framställningen eller produkten mer läsvärd är citatet inte tillåtet och utgör ett upphovsrättsintrång.