»Får jag publicera mejlen i min bok?«

Läsaren Pernilla skriver om sin food truck, och vill inkludera en mejlkorrespondens som är viktig för ­historien. Författarförbundets jurist Maria Makdesi förklarar vad hon får – och inte får – publicera.

Hej! Jag skriver på en bok som berättar historien om hur jag och min partner byggde upp en verksamhet – Sveriges första nordiska food truck.

När vi startade 2013 fanns inga food trucks i Malmö stad och jag och min partner fick kämpa hårt för att få igenom tillstånd.

Jag undrar om jag får publicera delar av vår mejlkorrespondens med Malmö stad? Även mejlkonversationer mellan oss och Jernhusen (ett statligt bolag) som varit vår hyresvärd? Boken är en memoar, vår story som food truck-pionjärer med ups and downs, och korrespondensen är viktig för historien. 

Vad får vi lov att publicera?

/ Pernilla 

Hej Pernilla! I detta fall mejlar du med en myndighet, och er mejl­korrespondens kan utgöra allmänna handlingar. En allmän handling ger allmänheten rätt att ta del av informationen som finns däri, och att det här utgör en allmän handling ger dig rätt att publicera mejlen. 

En handling som förvaras hos en myndighet, och som antingen är upprättad av eller inkommen till myndigheten, är en allmän handling. Att handlingen är allmän innebär inte att den automatiskt är offentlig för allmänheten. En sekretessbedömning måste göras enligt offentlighets- och sekretess­lagen, där myndigheten kan komma fram till att den – i sin helhet eller i vissa delar – är belagd med sekretess. I ditt fall torde dock er korrespondens inte vara belagd med sekretess och du bör vara fri att publicera innehållet i mejlen. 

Annons

Hade det varit fråga om en korrespondens mellan dig och en privatperson hade du där­emot inte kunnat publicera dessa mejl utan tillåtelse från avsändaren. En person som skriver ett mejl är upphovs­person till skriften, vilket innebär att den inte kan publiceras utan tillstånd från avsändaren. Att skicka ett personligt brev är inte att jämställa med att göra brevet offentligt, eftersom det inte finns någon avsikt att göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Att kopiera i ­privat syfte, eller att citera ett personligt brev, får inte ­heller göras enligt Upphovs­rätts­lagen, om inte mejlet redan tidigare har offentliggjorts genom till ­exempel utgivning.

Allmänna handlingar

• En handling är en framställning i skrift eller bild. Även upptagningar kan utgöra en form av handling. Handlingar kan alltså vara brev, skrivelser, yttranden, protokoll, beslut, e-post och video- eller bandupptagningar. 

• En handling är ett brett begrepp som syftar till att omfatta mycket, och i enlighet med offentlighetsprincipen är utgångspunkten att allmänna handlingar ska vara offentliga, eftersom allmänheten ska ges möjlighet till insyn i handlingar som är kopplade till myndigheters maktutövning.

• Om handlingarna berör till exempel rikets säkerhet, eller känslig information om enskilda individer, kan de dock hemligstämplas.

Artikeln publicerades i Skriva #2 2021 (09 april 2021) och är skriven av .