»Vem är författaren?«

Om man vill ge ut intervjuer i bokform – räknas då intervjupersonerna som medförfattare? Skrivas jurist svarar.

Jag har gjort en rad intervjuer i en podcast. Jag funderar på att föra över intervjuerna till skrift och ge ut dem i bokform. Kan jag extrahera information från intervjuerna? Behöver jag de intervjuades tillåtelse? Räknas de intervjuade eller jag som författare till publikationen?

/Johan

Den som skapar ett verk får upphovsrätt till det. För att det ska räknas som ett verk ska det vara »resultatet av en individuell andligt skapande verksamhet«, vilket innebär att alstret måste ha en viss individuell särprägel och vara i någon mån unikt.

Ett verk kan vara såväl en muntlig som en skriftlig konstnärlig framställning. Upphovsrätten skyddar däremot inte idéer eller fakta, därför bör du kunna extrahera viss information från intervjuerna utan tillstånd. Upphovsrätten skyddar endast hur en viss idé eller ett visst motiv presenteras.

EN UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD INTERVJU:

I ett rättsfall, NJA 1996 s. 712, »JAS-kraschen«, konstateras att en intervju kan vara upphovsrättsligt skyddad. Dagens Nyheter hade publicerat en lång intervju med en person som hade skadats vid en krasch med ett JAS-plan. Aftonbladet skrev en artikel som refererade till DN:s artikel och även innehöll tre DN-citat med intervjuobjektets egna uttalanden. De två artiklarna var språkligt mycket lika varandra och Högsta domstolen ansåg att Aftonbladets artikel utgjorde intrång i DN:s upphovsrätt.

Är man två eller flera som skapar ett verk tillsammans är utgångspunkten enligt upphovsrättslagen att upphovsrätten är gemensam. För det fall de olika delarna är klart urskiljningsbara kan upphovspersonerna ha åstadkommit självständiga verk som de har enskild upphovsrätt till. I ditt fall kan det upplevas som knepigt att avgöra vem som är upphovsperson, eftersom både intervjuaren och intervjuobjektet bidrar till innehållet. Men situationen kan jämföras med när en konstnär målar av en person. Upphovsrätten till målningen tillfaller endast konstnären och på samma sätt bör upphovsrätten till intervjun endast tillfalla dig som intervjuar. Detta gäller särskilt om det är du som utfört planerings- och utformningsarbetet. För det fall de intervjuade själva har skrivit eller dikterat intervjun, eller delar därav, är det de som erhåller rätten.

Annons

Du har ensamrätt att använda ditt verk, vilket innebär att du kan använda det på vilket sätt du vill. Som författare är du ansvarig för det du skriver och din yttrandefrihet inskränks av bestämmelser om exempelvis förtal. Det är praxis att upplysa de intervjuade om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering och i vilket format. Det kan vara bra att be de intervjuade att läsa igenom manuset när det är klart. Det brukar vara så att de intervjuade får tillfälle att påpeka felaktiga sakuppgifter.  

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #3 2019 (11 juni 2019) och är skriven av .