Vad räknas som privat bruk?

Får man fotografera en dikt av sin ­favoritpoet och lägga ut den på ­Facebook? Skrivas jurist svarar.

Hej! Jag och mina författarkollegor hamnade i en fartfylld diskussion i  går på Facebook. Min kollega påstår att man inte får ta ett foto av en dikt från en bok och lägga upp det på Facebook. Stämmer detta? Gruppen är ju privat!

/Marie

Hej Marie! Den som skapar ett verk får upphovsrätt till det. Huvudregeln är att tillstånd krävs från upphovspersonen för att man ska få använda hens verk, annars är det fråga om intrång. Det finns dock undantag – som finns till för att balansera upphovspersonens ensamrätt mot allmänhetens intresse av att i vissa fall få använda verk utan tillstånd. I de fall ett visst användande räknas till ett undantag ska upphovspersonens ideella rätt till verket fortfarande alltid respekteras (vilket bland annat innebär att upphovspersonens namn ska uppges).

Ett av de för allmänheten kanske viktigaste undantagen regleras i upphovsrättslagens 12  §. Undantaget ger en privatperson möjlighet att få kopiera ett upphovsrättsligt skyddat verk för privat bruk utan att fråga om tillstånd. Med »privat bruk« menas att användningen av verket inte får ske i något slags kommersiell eller professionell verksamhet. Att använda ett verk hemma på fritiden anses således vara privat bruk. Men om verket visas upp exempelvis på en arbetsplats är det inte privat bruk.

Fler undantag från upphovsrätten:

I upphovsrättslagens andra kapitel finns fler undantag som inskränker upphovspersonens ensamrätt. Det är bland annat fråga om citaträtt (11 §), allmänna bibliotek (16 §) och verk som är anpassade för funktionshindrade (17 §). Upphovspersoner erhåller ersättning när staten inskränker deras rättigheter. Exempel på detta är biblioteksersättningen och talbokersättningen.

Rätten att kopiera är begränsad till ett eller ett fåtal exemplar. Denna begränsning tydliggör ytterligare att undantaget endast medger kopiering för privat bruk. När det gäller rätten att kopiera litterära verk begränsar lagen även hur stor del av verket som får kopieras. Det är inte tillåtet att kopiera hela eller större delen av en bok, men man har rätt att kopiera ett begränsat stycke, som en sida eller ett kapitel. Litterära verk av begränsad omfattning som exempelvis dikter får kopieras i sin helhet. Privatkopieringen får dock inte ske från olovlig källa.

Annons

Frågan är huruvida en publicering på internet kan anses omfattas av undantaget. Det framgår av förarbeten till upphovsrättslagen att en överföring av ett verk till internet räknas som en överföring till allmänheten. Även om det är en sluten grupp på Facebook torde det inte räcka för att det ska anses vara fråga om privat bruk. Undantaget kan därmed inte tillämpas. 

Rekommenderas för dig

Artikeln publicerades i Skriva #2 2019 (04 april 2019) och är skriven av .